You are here

Europejskie kształcenie zawodowe w meblarstwie - PL

Celem projektu jest rozwój kompetencji pracowników w dwóch pokrewnych europejskich zawodach tj. tapicer i stolarz, którzy łącznie stanowią około 50% wykwalifikowanych pracowników w Europejskich sektorach przemysłu drzewnego i meblarskiego.

W związku z globalizacją i wzrostem wymagań dotyczących elastyczności siły roboczej, rozwojem demograficznym i rosnącym zapotrzebowaniem rynku na wykwalifikowanych pracowników, jak również potrzebą przejrzystości systemów edukacji i podnoszenia kwalifikacji, niezbędnym jest włożenie istotnego wysiłku w to, aby wyjść poza ramy przeciętnych porównań systemów edukacyjnych i uzyskiwania kwalifikacji. Pomimo zauważalnych różnic w krajowych systemach kształcenia zawodowego, organizacja pracy i wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników są wszędzie bardzo podobne. Projekt ma na celu wykorzystanie przyjętych założeń do opracowania ogólnego profilu kształcenia pracowników, bazującego na podobieństwach systemów w poszczególnych państwach. 

Profil kształcenia będzie opracowany na bazie obszernych badań na temat krajowych wymagań dotyczących kwalifikacji i kompetencji pracowników w wybranym sektorze przemysłu, uwzględniając jego zapotrzebowanie na przyszłość. Rezultaty projektu zostaną włączone do istniejącego europejskiego dialogu społecznego i będą one szeroko promowane w całej Europie.

Długoterminowym celem przedstawionych działań jest osiągnięcie pełnej akceptacji oraz wzajemne uznanie podstawowych profili zawodowych we wszystkich krajach europejskich.

W skład konsorcjum projektu wchodzą partnerzy społeczni, ich europejskie organizacje patronackie oraz  podmioty świadczące usługi szkoleniowe. Dodatkowo, jako eksperci i konsultanci w projekcie zaangażowane są osoby działające aktywnie w przemyśle drzewnym oraz meblarskim.

 

Kraje uczestniczące:

  • Belgia
  • Bułgaria
  • Dania
  • Niemcy
  • Holandia
  • Polska
  • Rumunia