You are here

Професии на мебелисти за Европа - BG

Целта на проекта е да разработи два общо-европейски профила на компетентност:  квалифицирани техници в производство на мека мебел и корпусна мебел. Двете специалности заедно обхващат  50% от квалифицираните работници в Европейския сектор за производство на мебели.

На фона на глобализацията и все по-необходимата гъвкавост на работната сила, демографските тенденции и нарастващото търсене на квалифицирани работници в сектора, както и за да се постигне прозрачност в областта на образованието и квалификацията е необходимо да се положат конкретни усилия и да се отиде отвъд простото сравнение на образователната системи и съответното признаване на квалификациите. Въпреки че националните системи за професионално образование варират в широки граници, работните процеси и свързаните с тях изисквания за компетентност са много сходни. Проектът има за цел да се възползват от сходствата на производствените процеси и да  разработи квалификационни профили на базата на тези сходства.

Профилите, които да ще бъдат разработени, ще се основават на подробен преглед на националните квалификации и компетенции необходими в сектора и ще вземат предвид бъдещите нужди. Резултатите от проекта ще бъдат включени в европейския социален диалог и широко разпространена в цяла Европа. Дългосрочната цел на тези дейности е да се постигне широко одобрение и взаимно признаване на основните профили на заетост.

Консорциумът на проекта се състои от социалните партньори, техните европейски организации и обучаващите организации. Включваме заинтересованите страни от дървообработващата и мебелната промишленост, както партньори и като външни експерти в нашия консултативен съвет.

 

Участващи страни:

  • Белгия
  • България
  • Германия
  • Дания
  • Румъния
  • Полша
  • Холандия